دبیرستان دخترانه نرگس (دوره دوم)

اخبار/مقالات

جدول آزمون های تستی شنبه
جدول آزمون های تستی شنبه را مشاهده نمایید

برنامه روز های پنجشنبه دبیرستان نرگس دوره دوم
برنامه روز های پنجشنبه دبیرستان نرگس دوره دوم

جدول خودسنجی
مشاهده جدول خود سنجی

برنامه هفتگی پایه یازدهم
مشاهده برنامه هفتگی دانش آموزان پایه یازدهم

برنامه هفتگی پایه دهم
مشاهده برنامه کلاسی پایه دهم دبیرستان نرگس دوره دوم