اخبار/مقالات  
برنامه آزمون های تستی روز های شنبه پایه یازدهم
برنامه آزمون های تستی روز های شنبه پایه یازدهم

برنامه آزمون های تستی روز های شنبه پایه دهم سال تحصیلی 99-1398
برنامه آزمون های تستی روز های شنبه پایه دهم

برنامه کار گروهی پایه های یازدهم سال تحصیلی 99-1398
برنامه کار گروهی صبحگاه  پایه های یازدهم

برنامه کار گروهی پایه های دهم
برنامه کارگروهی صبحگاه پایه دهم

برنامه آموزشی دبیرستان نرگس دور دوم - کلیه پایه ها سال تحصیلی 99-1398
 برای مشاهده برنامه آموزشی بیرستان نرگس دوره دوم - کلیه پایه ها - سال تحصیلی 99-1398

برنامه امتحانی ترم اول
برنامه امتحانی ترم اول پایه دهم وپایه یازدهم

برنامه امتحانی میان ترم اول
مشاهد برنامه امتحانی میان ترم اول  دبیرستان نرگس دوره دوم

جدول آزمون های تستی شنبه
جدول آزمون های تستی شنبه را مشاهده نمایید

برنامه روز های پنجشنبه دبیرستان نرگس دوره دوم
برنامه روز های پنجشنبه دبیرستان نرگس دوره دوم

جدول خودسنجی
مشاهده جدول خود سنجی