دبیرستان دخترانه نرگس (دوره دوم)

اخبار/مقالات

برنامه امتحانی ترم اول
برنامه امتحانی ترم اول پایه دهم وپایه یازدهم

برنامه امتحانی میان ترم اول
مشاهد برنامه امتحانی میان ترم اول  دبیرستان نرگس دوره دوم

جدول آزمون های تستی شنبه
جدول آزمون های تستی شنبه را مشاهده نمایید

برنامه روز های پنجشنبه دبیرستان نرگس دوره دوم
برنامه روز های پنجشنبه دبیرستان نرگس دوره دوم

جدول خودسنجی
مشاهده جدول خود سنجی

برنامه هفتگی پایه یازدهم
مشاهده برنامه هفتگی دانش آموزان پایه یازدهم

برنامه هفتگی پایه دهم
مشاهده برنامه کلاسی پایه دهم دبیرستان نرگس دوره دوم