باسمه تعالی
 
 
ساختمان دبیرستان
 
 
 
حیاط دبیرستان
 
 
نمازخانه
 
 
کتابخانه
 
 
سایت دبیرستان
 
 
کلاس های هوشمند
 
 
آزمایشگاه زیست و شیمی
 
 
 
آزمایشگاه فیزیک
 
 
اتاق بهداشت
 
 
ناهارخوری