دبیرستان دخترانه نرگس (دوره دوم)
 

اهداف و برنامه ها