دبیرستان دخترانه نرگس (دوره دوم)
  افتخارات دبیرستان نرگس