اخبار/مقالات

برنامه امتحانات ترم دوم پایه یازدهم
مشاهده برنامه امتحانات پایه یازدهم

برنامه امتحانات ترم دوم پایه دهم
مشاهده برنامه امتحانات ترم دوم  پایه دهم

ساعت آموزشی در ماه مبارک رمضان
مشاهده ساعت آموزشی در ماه مبارک رمضان

ساعت آموزشی در ایام امتحانات میان ترم دوم پایه یازدهم
مشاهده ساعت آموزشی در ایام امتحانات میان ترم دوم پایه یازدهم

ساعت آموزشی در ایام امتحانات میان ترم دوم پایه دهم
مشاهده ساعت آموزشی در ایام امتحانات میان ترم دوم پایه دهم

برنامه امتحانات میان ترم دوم پایه یازدهم
مشاهده برنامه امتحانات میان ترم دوم پایه یازدهم

برنامه امتحانات میان ترم دوم پایه دهم تجربی
مشاهده برنامه امتحانات میان ترم دوم پایه دهم تجربی

برنامه امتحانات میان ترم دوم پایه دهم ریاضی
مشاهده برنامه امتحانات میان ترم دوم پایه دهم ریاضی

آغاز پیش ثبت نام پایه دهم (سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
پیش ثبت نام پایه دهم سال تحصیلی 1401-1400

برنامه امتحانات ترم اول پایه یازدهم
برنامه امتحانات مجازی ترم اول پایه یازدهم سال تحصیلی 1400-1399